Danh mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 4
Hôm nay 74
Tháng này 851
Tổng truy cập 836034

KẾ HOẠCH PHÁP CHẾ 2013-2014

Lượt xem: 4131. Ngày đăng: 08:47 12/05/2016

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác pháp chế năm học 2013-2014


  


 

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Công văn số 1130/SGDĐT-CTHSSV-PC ngày 12/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác pháp chế năm học 2013-2014;

Thực hiện Kế hoạch số:288/KH-CTPC ngày 10/10/2013 của Phòng GD&ĐT Quế Sơn về Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của ngành GD&ĐT Quế Sơn năm học 2013-2014;

Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014 và triển khai công tác pháp chế trong nhà trường năm học 2013-2014 trường THCS Đông Phú xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, của nhà trường về tầm quan trọng của công tác pháp chế trong tổ chức hoạt động của trường học, nắm được nhiệm vụ của công tác pháp chế mà nhà trường tổ chức thực hiện;

2. Các đoàn thể, tổ chuyên môn nắm được cách thức tổ chức, triển khai, kiểm tra, đánh giá công tác pháp chế hàng năm của Đoàn thể, của tổ chuyên môn, nhằm đưa công tácpháp chế hoạt động ổn định, có chiều sâu, đạt được hiệu quả, thúc đẩy các hoạt động giáo dục của nhà trường đi vào nề nếp;

3. Tăng cường công tác pháp chế, đảm bảo cho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1.Nâng cao chất lượng công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

2. Bảo đảm quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục theo đúng các quy định của pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của nhà trường;

3.Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất l­ượng công tác pháp chế và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thực hiện pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

4.Thực hiệnmua bổ sung tài liệuphục vụ công tác Phổ biến pháp luật;tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật;

5. Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc ban hành văn bản nhà trường, quản lý văn bản đi, đến đúng quy định.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

- Phân công cán bộ giáo viên theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Cán bộ theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được lựa chọn từ những người có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, có bản lĩnh chính trị;

- Cử cán bộ phụ trách công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Phòng GD&ĐT và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2. Hoạt động pháp chế

2.1.Về công tác xây dựng pháp luật

- Nghiên cứu các văn bản qui phạm pháp luật để triển khai tuyên truyền trong nhà trường;

- Tham gia trực tiếp soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật khi được phân công của lãnh đạo cơ quan;

-Thực hiện tổ chức triển khai cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác do các cơ quan Nhà nước đề nghị hoặc yêu cầu; việc tổ chức lấy ý kiến phải triển khai nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời theo đúng thời gian, đối tượng quy định.

2.2. Về công tác kiểm tra, xử lý,rà soát, hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp luật

+ Cán bộ được phân công theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật làm tốt công việc sau:

Lập sổ theo dõi vàhệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục của nhà trường(Quản lý công văn đi- đến);

- Đưa các văn bản liên quan đến pháp luật, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường;

Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình triển khai thực hiện áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật tại trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn, CBGV thấy có những điểm bất hợp lý, mâu thuẫn, không phù hợp với tình hình thực tế cần có ý kiến phản hồi với nhà trường và Hiệu trưởng có ý kiến đóng góp với các cơ quan ra văn bản đó để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

2.3.Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013” theo Công văn số 1437/SGDĐT-CTHSSV-PC ngày 07/11/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Nam; Công văn số 816/UBND-PC ngày 31/10/2013 của UBND huyện Quế Sơn.

- Lập kế hoạch về công tác pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; thực hiện Ngày pháp luật theo chủ đề lựa chọn phù hợp nhiệm vụ,

kế hoạch của nhà trường;

Phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chế độ chính sách mà chính người học, người làm công tác quản lý, giảng dạy là đối tượng được điều chỉnh trực tiếp;

- Nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục công dân theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội… Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen ứng xử có văn hóatheo pháp luật của học sinh;

- Xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Khai thác và sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật của trường.

2.4.Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

Thực hiện nghiêm túc việc ban hành văn bản theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Quản lý văn bản đi, đến và lập sổ đăng ký văn bản đi, văn bản đến theo mẫu quy định tại Văn bản số 139/VTLTNN-TTTH ngày 14/3/2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.

Thực hiện công tác giám sát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở trường theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

- Báo cáo kết quả tình hình thực hiện pháp luật và tuyên truyền việc thực hiện pháp luật gửi Phòng GD&ĐT.

2.5Về công tác thi đua, khen thưởng

Nhà trường có quy chế khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến GD pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban giám hiệu:

+ Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo công tác pháp chế của nhà trường .

+Xây dựng kế hoạch thực hiện, kiểm tra việc tham gia thực hiện công tác pháp chế.Hàng tháng kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện công tác pháp chế của CBGV, NV.

+Căn cứ vào kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện công tác pháp chế của trường, giao cho bộ phận kế toán lập dự toán cho các hoạt động từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đã giao cho nhà trường. Kinh phí chi cho công tác tuyên truyền, PBGDPL thực hiện theo Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP, ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn.

2.Các đoàn thể: Công đoàn, Đội TN, tổ chuyên môn:

-Triển khai kịp thời kế hoạch thực hiện tuyên truyền pháp luật tới các thành viên của đoàn thể mình, thường xuyên tham gia thực tích cực các hoạt động giáo dục của nhà trường, có trách nhiệm tham gia học tập và tham gia công tác truyên truyền phổ biến pháp luật cùng ban công tác của nhà trường.

-Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục của nhà trường, các tổ chuyên môn, các đoàn thể nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa thông qua các hình thức như: tuyên truyền miệng, phát hành tài liệu, xây dựng tủ sách pháp luật, thi tìm hiểu, tư vấn pháp luật, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các đợt sinh hoạt chính trị, ngoại khóa.Tuyên truyền,phổ biến thông qua buổi sinh hoạt tổ.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tới BGH về thực hiện nhiệm vụ pháp chế của tổ, đoàn thể.

Cuối học kỳ I, cuối năm học Ban chỉ đạo CTPC nhà trường nộp báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực công tác pháp chế của nhà trường về Thanh tra Phòng GD&ĐT bằng công văn và thư điện tử, theo đúng lịch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của nhà trường năm học 2013-2014, yêu cầu các Đoàn thể, tổ chuyên môn,CBGVNV nhà trường nghiêm túc thực hiện, trong quá thực hiện có gì vướng mắc,báo cáo BGH nhà trường để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT(B/c)

- Trang web của trường;

- Lưu: VT.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đoàn Công Anh

 

Tin liên quan

Hình ảnh nhà trường

Liên kết