hoạt động nhà trường

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2014-2017

files/NQ_i_hi_chi_b_NK_.doc

 
 

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ NHIỆM KỲ 2014-2017

 

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Chi bộ trường THCS Đông Phú lần thứ XII- nhiệm kỳ: 2014-2017

Đại hội chi bộ trường THCS Đông Phú nhiệm kỳ 2014-2017 đã diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2014. Tại hội trường trường THCS Đông Phú

Đại hội có mặt 21 đảng viên trên tổng số 23 đảng viên được triệu tập. Đại hội đã thảo luận và đi đến thống quyết nghị như sau:

I- Đại hội thống nhất thông qua báo cáo chính trị do Đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội với những nội dung chính như sau:
1- Đánh giá khái quát tình hình nhiệm kỳ 2011-2013:
Chi bộ lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và quy chế chuyên môn của ngành GD.
Chi bộ lãnh đạo xây dựng chính quyền, công đoàn, liên đội thành những tổ chức thực sự vững mạnh đủ khả năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo pháp luật và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ đảng viên, quần chúng; đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Trường THCS Đông Phú 3 năm liền trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh được UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
- Công đoàn vững mạnh được đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen.
- Liên đội xuất sắc.

2- Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2017:
2.1- Phương hướng chung:
- Tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng, ngành GD&ĐT; nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc.
- Phát huy và duy trì các tiêu chí, tiêu chuẩn đạt được của trường chuẩn quốc gia, trường KĐCLGD cấp độ 3.
2.2- Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu;
* Xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh:
-Tiếp tục thực hiện cuộc vận đông xây dựng chỉnh đốn Đảng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ ngang tầm nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn mới.
- Chú trọng công tác phát triển đảng viên. Phấn đấu phát triển 03 đảng viên mới.
-Tăng cường công tác kiểm tra để mọi cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa ý thức tổ chức kỷ luật, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, đẩy lùi suy thoái trong nội bộ Đảng; phòng chống các tệ nạn tham nhũng, lãng phí trong CB, đảng viên.
-Phấn đấu trong nhiệm kỳ XI có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ một đến ba đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.
*Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Thi đua “Dạy tốt, học tốt”
-Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo.
- Chi bộ lãnh đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học và qui chế chuyên môn của các cấp quản lý giáo dục; chú trọng công tác giáo dục hạnh kiểm học sinh.
- Đẩy mạnh phong trào bồi dưỡng HS giỏi, giữ vững là đơn vị dẫn đầu về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc
* Xây dựng chính quyền và các đoàn thể.
- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ cường, kỷ luật trong quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng và thường xuyên thực hiện chức năng kiểm tra giám sát.
- Tăng cường sự lãnh đạo chi bộ để chính quyền, công đoàn, đội TNTP Hồ Chí Minh thể hiện rõ vai trò, chức năng hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình.
- Phấn đấu giữ vững chính quyền, công đoàn, liên đội vững mạnh xuất sắc dẫn đầu toàn huyện.
* Xây dựng trường chuẩn quốc gia và đạt chuẩn KĐCLGD
- Củng cố duy trì và phát huy các tiêu chí tiêu chuẩn đạt được ở chuẩn quốc gia giai đoạn II, trường được công nhận KĐCLGD cấp độ 3 để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhà trường
- Tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương nhằm mở rộng khuôn viên trường làm sân chơi bãi tập; nâng cấp xây dựng khu phục vụ học tập đạt chuẩn; mua sắm trang thiết bị dạy học nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác giáo dục.
2.3- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.
Phát huy tinh thần của từng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh thực sự nâng cao hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên vững mạnh một cách toàn diện về tư tưởng, chính trị, lập trường quan điểm; về trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ; về ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm.
Tích cực tham mưu để Đảng uỷ, chính quyền địa phương ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả cao những chủ trương, nghị quyết chuyên đề về giáo dục.
Đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; công tác kiểm tra; đẩy mạnh công tác thi đua, phát huy dân chủ, đẩy mạnh tự phê và phê bình.
Lãnh đạo để chính quyền, công đoàn, liên đội hoạt động hiệu quả nhằm đẩy nhanh sự phát triển của nhà trường
Tranh thủ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương; sự quản lý, điều hành có hiệu quả của cấp quản lý giáo dục; sự ủng hộ của các lực lượng xã hội, nhất là sự nhiệt tình ủng hộ của toàn thể cha mẹ học sinh nhà trường.

II- Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình bày Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2014-2017.

III- Đại hội đã bầu ra chi ủy chi bộ gồm 5 đồng chí.
1. Đ/c Đoàn Công Anh Bí thư
2. Đ/c Lương Thị Thanh Thúy Phó bí thư
3. Đ/c Phan Thị Nguyệt
4. Đ/c Lê Thị Minh Thành
5. Đ/c Đinh Thị Xuân Thời

IV- Tổ chức thực hiện:
Giao Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2014-2017 khóa mới lãnh đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ THCS Đông Phú lần thứ XII nhiệm kỳ 2014-2017.

Nghị quyết này được Đại hội chi bộ THCS Đông Phú lần thứ XII nhiệm kỳ 2014-2017 thông qua lúc 10 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2014 có 100% đảng viên chính thức tán thành.

T/M CHI BỘ
Nơi nhận: BÍ THƯ
- BTV đảng ủy (b/cáo);
- Các đ/c chi ủy viên;
- Lưu HSCB. Đoàn Công Anh

 
 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 -2016

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 -2016

           - Căn cứ  Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

          - Căn cứ Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyêntỉnh Quảng Nam;

          - Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam Về một nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016;

          - Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ  năm học 2015-2016 của PGD&ĐT Quế Sơn và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2015-2016;.

          Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương thị trấn Đông Phú, phát huy những thành tích đạt được trong năm học 2014-2015. Năm học 2015-2016 trường THCS Đông Phú  thực hiện kế hoạch nhiệm vụ  sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 là tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 25/04/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; gắn việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh;
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo công tác thanh tra định kỳ, thanh tra đột xuất, kiểm tra các hoạt động và các đối tượng trong nhà trường; tiếp tục tổ chức thực hiện việc đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;
Xây dựng, củng cố vững chắc nền nếp, trật tự, kỷ cương trường học; phối kết hợp với gia đình và xã hội nhằm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; đẩy lùi, triệt tiêu  học sinh cá biệt trong trường học; 
Củng cố, duy trì và phát huy các tiêu chí tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia, trường KĐCLGD, tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục huy động nguồn lực  tu sửa, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan sư phạm. 
  II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
2.1. Phát triển và duy trì số lượng:
Thực hiện tốt công tác tuyển sinh và hồ sơ tuyển sinh; thu nhận 100% học sinh tốt nghiệp Tiểu học vào lớp 6. 
Phối hợp với PHHS và các đoàn thể địa phương vận động học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường, phấn đấu duy trì số lượng đạt 99,2%.
2.2. Xây dựng đội ngũ:
- Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu tham gia các hoạt động chính trị, xã hội; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. Tận tuỵ với nghề, tích cực cải tiến, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục; gương mẫu chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành và nhà trường; tự giác tham gia đấu tranh với những hành vi tiêu cực. Chân thành, cởi mở với học sinh, chủ động tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh, giúp đỡ học sinh khắc phục khó khăn trong học tập và rèn luyện đạo đức; đối xử công bằng với học sinh; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh;
- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học theo Công văn số 5111/BGDĐT-GDTrH ngày 23/7/2013 của Bộ GD-ĐT;
-Tổ chức cho CBGV tham gia các lớp tập huấn về nội dung: Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng tích hợp liên môn; Vận dụng phương pháp dạy học của mô hình trường học mới; Tổ chức hoạt động hướng nghiệp; Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kỹ thuật, … 
-  Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua mạng internet. Tự học, học tập lẫn nhau là hình thức bồi dưỡng chủ yếu. Dạy học theo nhóm môn học để đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới là nội dung cần được lưu ý.
- Phát huy  vai trò của tổ trưởng trong việc quản lý, chỉ đạo, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết; việc thực hiện kế hoạch, quy chế chuyên môn của tổ và cá nhân. Đẩy mạnh phong trào thao giảng, thăm lớp dự giờ, sinh hoạt chuyên môn liên trường, liên cụm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
2.3. Dạy học các bộ môn văn hoá:
2.3.1. Thực hiện kế hoạch giáo dục
Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, chủ động  xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất cả tỉnh, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.
Triển khai thực hiện chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, đầu tư về cơ sở vật chất, tăng cường các hoạt động chuyên môn để giảng dạy môn Tiếng Anh theo chương trình thí điểm ở lớp 6 đạt kết quả tốt. 
2.3.2. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học
 Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.
 Tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học; thực hiện giáo dục kết hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán trong chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan. Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học.
 Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khai thác tối đa hiệu quả các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn; coi trọng thực hành, thí nghiệm, liên hệ thực tiễn trong giảng dạy. Đẩy mạnh việc soạn giảng trình chiếu PowerPoint và bảng điện thông minh.
2.3.3. Thực hiện đổi mới hình thức tổ chức dạy học
- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng CNTT. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường;
- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học; Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học; Cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam”; Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet (IOE); Cuộc thi giải toán qua mạng internet (ViOlympic); Hội thi Hùng biện Tiếng Anh các cấp.
2.3.4. Thực hiên đổi mới đổi mới kiểm tra, đánh giá
- Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình; đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường đánh giá thông qua sản phẩm dự án, bài thuyết trình. Các hình thức kiểm tra, đánh giá cần phải hướng tới việc phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của học sinh trong quá trình dạy học. 
- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn. Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình. 
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, đề kiểm tra theo ma trận đề; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, có nhiều phương án lựa chọn đúng thay vì chỉ có một phương án lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với các môn ngoại ngữ;
-  Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ GD&ĐT (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn). Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
 2.3.5. Nâng cao chất lượng giáo dục: 
- Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và duy trì số lượng. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh và duy trì sĩ số, hạn chế tối đa học sinh bỏ học do học lực yếu kém; 
- Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường; thanh tra định kỳ, thanh tra đột xuất việc thực hiện qui chế chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng soạn giảng của giáo viên; 
- Đẩy mạnh phong trào bồi dưỡng đối tượng HS giỏi, HS có năng khiếu, tuyển chọn đội tuyển dự thi cấp huyện, cấp tỉnh đạt thành tích cao; giữ vững là thành tích dẫn đầu toàn huyện  về học sinh giỏi đạt giải các cấp;
- Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn theo hướng sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn tổ để chia sẻ các kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Tổ trưởng chuyên môn trường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn theo Công văn số 166/SGD-GDTrH của Sở GD&ĐT, tăng cường quản lý chuyên môn qua hoạt động nghiên cứu bài học;
-Thực hiện nghiêm túc Thông tư 17 của Bộ GD&ĐT về việc quản lý dạy thêm, học thêm; QĐ 09/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Qui định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; tổ chức dạy thêm trong nhà trường theo đúng qui định;
- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật theo tinh thần Công văn số 10188/BGDĐT, ngày 24/9/2007 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 586/SGDĐT ngày 04/4/2011 của Sở GD&ĐT Quảng Nam. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh khuyết tật được tham gia học hòa nhập; việc đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật cần được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, không xếp các em vào diện học lực yếu kém, ngồi nhầm lớp. 
2.3.6. Về công tác Giáo dục thể chất.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học theo Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT về ban hành quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành quy định đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên; Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành qui định tổ chức hoạt động thể dục thể thao, thể thao ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; đồng thời kiểm tra thể lực đúng, đủ các nội dung PGD-ĐT đã hướng dẫn, lưu trữ kết quả đánh giá thể lực trong suốt cấp học;
- Chú trọng công tác phòng chống đuối nước và triển khai dạy bơi cho học sinh lớp 6,7,8; tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao trong nhà trường như: Giải thể thao học sinh, Hội khỏe Phù đổng, các trò chơi dân gian, ... đa dạng và phong phú; tuyển chon học sinh có thể lực, tố chất tốt  vào đội tuyển, xây dựng kế hoạch luyện tập, bồi dưỡng các em ngay từ đầu năm học để các em dự thi  điền kinh cấp huyện, tỉnh đạt thành tích cao.
2.4. Giáo dục hạnh kiểm, phòng chống đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng, củng cố vững chắc nền nếp trật tự kỷ cương trường học:
- Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất; 
- Tiếp tục thực hiện phương châm “Toàn HĐSP thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh”. Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh; tuyệt đối không để học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội hoặc vi phạm nội quy đến mức phải mở hội đồng kỷ luật xét xử;
- Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đoàn thể và các tổ chức ở địa phương để đảm bảo an ninh trong trường học, đảm bảo học sinh được an toàn đến trường. Phối hợp có hiệu quả các tổ chức trong và ngoài nhà trường nhằm tiếp tục giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên, coi trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khi tổ chức thực hiện các tiết sinh hoạt tập thể;
- Tăng cường kiểm tra học sinh thực hiện nội quy, xử lý  kịp thời học sinh vi phạm, đánh giá cho điểm thi đua, đây là căn cứ để xếp loại hạnh kiểm cho học sinh từng lớp sau một đợt thi đua, một học kỳ, một năm học. Xếp loại hạnh kiểm học sinh theo đúng qui trình và qui định của Bộ GD-ĐT.
2.5. Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và công tác KĐCLGD: 
- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà để xe. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Căn cứ vào Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, nhà trường tiếp tục duy trì các tiêu chí, tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, trường KĐCLGD cấp độ 3 đã đạt được; 
2.6. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:
¬ - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, quan tâm việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đưa âm nhạc dân gian, bài hát về ngành Giáo dục, trò chơi dân gian vào nhà trường. Tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương;
- Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, phát huy vai trò tích cực, tinh thần tự giác, hứng thú học tập cho học sinh; giáo dục thái độ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong trường học, uốn nắn kịp thời thái độ, hành vi thiếu văn hóa, ngăn ngừa bạo lực học đường; tăng cường giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông và phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường;
- Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm, bồi dưỡng kỹ năng ứng xử, tận tình trong giáo dục giúp đỡ học sinh yếu kém của mỗi thầy cô giáo để phấn đấu đạt trường học thân thiện. 
2.7. Hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đội TNTP
-Triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn về việc tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) và công tác học sinh năm học 2015-2016 cấp THCS; 
- Thực hiện chương trình liên tịch Công tác Đội, phong trào thiếu nhi, hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2015-2016 của PGD-ĐT và Huyện đoàn;  
- Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nhằm thực hiện có hiệu quả về giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và ma tuý, quyền trẻ em và nâng cao nhận thức về giáo dục môi trường, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên…Chú ý  giáo dục kiến thức cơ bản về xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành; có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn chính trị, giáo dục quốc phòng, ngoại ngữ.
2.8. Những nhiệm vụ giáo dục khác:
* Công tác PCTHCS:
- Tổ chức thực hiện công tác điều tra đối tượng chung ở ba cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS và triển khai sử dụng phần mềm PCGD - Xóa mù chữ theo tinh thần Công văn số 556/SGDĐT ngày 12/5/2014 của Sở GD&ĐT Quảng Nam.
- Hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập năm 2015 và tham mưu UBND huyện kiểm tra công nhận đơn vị thị trấn Đông Phú đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS thời điểm thảng 10 năm 2015.
* Giáo dục lao động, hướng nghiệp dạy nghề: 
- Phối hợp với TTGDTX - HNDN của huyện để dạy nghề phổ thông theo hướng: “Phổ thông - toàn diện - hướng nghiệp”;
- Tổ chức dạy đầy đủ các bài hướng nghiệp cho học sinh khối 9 nhằm giúp các em định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau khi ra trường.
* Công tác thư viện, thiết bị: 
- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo.
- Tập trung kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư đầu sách báo tạp chí, tăng cường hiệu quả phòng đọc, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng thư viện điện tử;
- Nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của cán bộ phụ trách; đẩy mạnh mọi hoạt động để thư viện, thiết bị phục vụ tốt nhất cho phong trào dạy học, thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách đạt yêu cầu trường chuẩn quốc gia.
* Quản lý tài sản, tài chính: 
- Thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý tài sản, tài chính đúng theo sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo có liên quan. Phát huy đến mức cao nhất mọi công dụng của cơ sở vật chất. Sử dụng tiết kiệm, đảm bảo nguyên tắc tài chính và đạt hiệu quả cao nhất các nguồn vốn có được của đơn vị.
- Tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 về Quy  chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục, theo đó thực hiện tốt 3 công khai, 4 kiểm tra tại các trường học để người học và xã hội giám sát, đánh giá 
 - Tổ chức thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục theo tinh thần Công văn 6890/BGDĐT-KHTC của Bộ GD&ĐT ngày 18/10/2010 về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp cho các cơ sở giáo dục và đào tạo
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và các hoạt động liên quan như xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường CSVC, thiết bị dạy học theo tinh thần Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
* Công tác thi đua: 
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học, thanh kiểm tra định kỳ, đột xuất; đánh giá khách quan, toàn diện chất lượng hoạt động sư phạm của giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, đôn đốc việc tuân thủ qui chế chuyên môn.
-Triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá cán bộ quản lý các trường học theo Chuẩn hiệu trưởng; đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS của Bộ GD-ĐT ban hành.
- Tăng cường kiểm tra CBVC thực hiện các nhiệm vụ giáo dục để đánh giá, cho điểm thi đua chính xác thông qua các đợt thi đua trong năm học.
- Áp dụng công thức V =    để tính điểm thi đua cho từng thành viên HĐSP; hạn chế sai sót trong thi đua.       
3. NHỮNG CHỈ TIÊU LỚN:
- Duy trì sỹ số: 99,2%
- HS xếp loại hạnh kiểm từ TB trở lên:   98%
- HS xếp loại hạnh kiểm tốt: 70%; khá: 20%                      
- HS giỏi:                         24% 
- HS tiên tiến:                           30 %
- HS xếp loại học lực yếu không quá 9%, kém không quá 1%
- HS xếp loại TB trở lên 90%
- HS lên lớp sau khi thi lại                 96%
- HS được xét công nhận TN THCS: 95%
- Lao động tiên tiến 45
- CSTĐ cấp cơ sở: 10
- CSTĐ cấp tỉnh: 01
- SKKN xếp loại A cấp trường 25
- Giáo viên giỏi cấp trường 20
- Giáo viên giỏi cấp tỉnh 02
- Thư viện tiên tiến .
- Liên Đội xuất sắc.
- Trường tiên tiến xuất sắc.
4. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỚI CẤP TRÊN:
Để tạo điều kiện cho nhà  trường tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2015-2016 trường THCS Đông Phú đề nghị các cấp quan tâm lãnh chỉ đạo, đầu tư  xây dựng CSVC, cụ thể:
4.1. Đối với địa phương:
- Đẩy mạnh hoạt động các hội, đoàn thể nhằm hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục
- Mở rộng khuôn viên trường cấp bổ sung diện tích để làm sân tập thể dục cho học sinh luyện tập đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia.
4.2. Đối với UBND huyện, Phòng GD&ĐT:
- Đầu tư hỗ trợ kinh phí để nhà trường cải tạo nâng cấp phòng thư viện, khu vệ sinh học sinh đạt chuẩn theo quy định. 
4.3. Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh:
- Hoạt động theo đúng Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT ngày 22/11/2011. 
- Huy động PHHS phối hợp với nhà trường để giáo dục học sinh đạt hiệu quả tốt.
-Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục huy động nguồn lực  tu sửa, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp.
* Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương; sự đầu tư về nhân lực vật lực của PGD&ĐT; sự phổi hợp tạo điều kiện thuận lợi của Ban đại diện cha mẹ học sinh; sự cống hiến nhiệt tình trong công tác của từng thành viên HĐSP và sự nổ lực học tập của các em học sinh, trường THCS Đông Phú sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm học đề ra. 
 

 

 
 

KẾ HOẠCH PHÁP CHẾ 2013-2014

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác pháp chế năm học 2013-2014

 

 

 

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Công văn số 1130/SGDĐT-CTHSSV-PC ngày 12/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác pháp chế năm học 2013-2014;

Thực hiện Kế hoạch số:288/KH-CTPC ngày 10/10/2013 của Phòng GD&ĐT Quế Sơn về Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của ngành GD&ĐT Quế Sơn năm học 2013-2014;

Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014 và triển khai công tác pháp chế trong nhà trường năm học 2013-2014 trường THCS Đông Phú xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, của nhà trường về tầm quan trọng của công tác pháp chế trong tổ chức hoạt động của trường học, nắm được nhiệm vụ của công tác pháp chế mà nhà trường tổ chức thực hiện;

2. Các đoàn thể, tổ chuyên môn nắm được cách thức tổ chức, triển khai, kiểm tra, đánh giá công tác pháp chế hàng năm của Đoàn thể, của tổ chuyên môn, nhằm đưa công tácpháp chế hoạt động ổn định, có chiều sâu, đạt được hiệu quả, thúc đẩy các hoạt động giáo dục của nhà trường đi vào nề nếp;

3. Tăng cường công tác pháp chế, đảm bảo cho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1.Nâng cao chất lượng công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

2. Bảo đảm quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục theo đúng các quy định của pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của nhà trường;

3.Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất l­ượng công tác pháp chế và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thực hiện pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

4.Thực hiệnmua bổ sung tài liệuphục vụ công tác Phổ biến pháp luật;tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật;

5. Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc ban hành văn bản nhà trường, quản lý văn bản đi, đến đúng quy định.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

- Phân công cán bộ giáo viên theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Cán bộ theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được lựa chọn từ những người có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, có bản lĩnh chính trị;

- Cử cán bộ phụ trách công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Phòng GD&ĐT và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2. Hoạt động pháp chế

2.1.Về công tác xây dựng pháp luật

- Nghiên cứu các văn bản qui phạm pháp luật để triển khai tuyên truyền trong nhà trường;

- Tham gia trực tiếp soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật khi được phân công của lãnh đạo cơ quan;

-Thực hiện tổ chức triển khai cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác do các cơ quan Nhà nước đề nghị hoặc yêu cầu; việc tổ chức lấy ý kiến phải triển khai nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời theo đúng thời gian, đối tượng quy định.

2.2. Về công tác kiểm tra, xử lý,rà soát, hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp luật

+ Cán bộ được phân công theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật làm tốt công việc sau:

- Lập sổ theo dõi vàhệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục của nhà trường(Quản lý công văn đi- đến);

- Đưa các văn bản liên quan đến pháp luật, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường;

- Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình triển khai thực hiện áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật tại trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn, CBGV thấy có những điểm bất hợp lý, mâu thuẫn, không phù hợp với tình hình thực tế cần có ý kiến phản hồi với nhà trường và Hiệu trưởng có ý kiến đóng góp với các cơ quan ra văn bản đó để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

2.3.Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013” theo Công văn số 1437/SGDĐT-CTHSSV-PC ngày 07/11/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Nam; Công văn số 816/UBND-PC ngày 31/10/2013 của UBND huyện Quế Sơn.

- Lập kế hoạch về công tác pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; thực hiện Ngày pháp luật theo chủ đề lựa chọn phù hợp nhiệm vụ,

kế hoạch của nhà trường;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chế độ chính sách mà chính người học, người làm công tác quản lý, giảng dạy là đối tượng được điều chỉnh trực tiếp;

- Nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục công dân theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội… Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen ứng xử có văn hóatheo pháp luật của học sinh;

- Xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Khai thác và sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật của trường.

2.4.Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

Thực hiện nghiêm túc việc ban hành văn bản theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Quản lý văn bản đi, đến và lập sổ đăng ký văn bản đi, văn bản đến theo mẫu quy định tại Văn bản số 139/VTLTNN-TTTH ngày 14/3/2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.

- Thực hiện công tác giám sát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở trường theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

- Báo cáo kết quả tình hình thực hiện pháp luật và tuyên truyền việc thực hiện pháp luật gửi Phòng GD&ĐT.

2.5. Về công tác thi đua, khen thưởng

Nhà trường có quy chế khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến GD pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban giám hiệu:

+ Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo công tác pháp chế của nhà trường .

+Xây dựng kế hoạch thực hiện, kiểm tra việc tham gia thực hiện công tác pháp chế.Hàng tháng kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện công tác pháp chế của CBGV, NV.

+Căn cứ vào kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện công tác pháp chế của trường, giao cho bộ phận kế toán lập dự toán cho các hoạt động từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đã giao cho nhà trường. Kinh phí chi cho công tác tuyên truyền, PBGDPL thực hiện theo Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP, ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn.

2.Các đoàn thể: Công đoàn, Đội TN, tổ chuyên môn:

-Triển khai kịp thời kế hoạch thực hiện tuyên truyền pháp luật tới các thành viên của đoàn thể mình, thường xuyên tham gia thực tích cực các hoạt động giáo dục của nhà trường, có trách nhiệm tham gia học tập và tham gia công tác truyên truyền phổ biến pháp luật cùng ban công tác của nhà trường.

-Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục của nhà trường, các tổ chuyên môn, các đoàn thể nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa thông qua các hình thức như: tuyên truyền miệng, phát hành tài liệu, xây dựng tủ sách pháp luật, thi tìm hiểu, tư vấn pháp luật, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các đợt sinh hoạt chính trị, ngoại khóa.Tuyên truyền,phổ biến thông qua buổi sinh hoạt tổ.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tới BGH về thực hiện nhiệm vụ pháp chế của tổ, đoàn thể.

Cuối học kỳ I, cuối năm học Ban chỉ đạo CTPC nhà trường nộp báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực công tác pháp chế của nhà trường về Thanh tra Phòng GD&ĐT bằng công văn và thư điện tử, theo đúng lịch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của nhà trường năm học 2013-2014, yêu cầu các Đoàn thể, tổ chuyên môn,CBGVNV nhà trường nghiêm túc thực hiện, trong quá thực hiện có gì vướng mắc,báo cáo BGH nhà trường để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT(B/c)

- Trang web của trường;

- Lưu: VT.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đoàn Công Anh

 

 

xuat khau lao dong Nhat Banhttp://xuatkhaulaodongs3.vndịch vụ kế toán thuế trọn góiDịch vụ kế toán trọn góiDu học Hàn Quốc 2015Du hoc Nhat BanTrung tam tieng nhat

 
 

Thông báo - Giấy mời

Thư viện hình ảnh

Ý kiến phụ huynh

Phụ huynh quan tâm đến việc nhắn tin SMS tình hình học tập của học sinh?
 

Like Facebook