hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH PHÁP CHẾ 2013-2014

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác pháp chế năm học 2013-2014

 

 

 

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Công văn số 1130/SGDĐT-CTHSSV-PC ngày 12/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác pháp chế năm học 2013-2014;

Thực hiện Kế hoạch số:288/KH-CTPC ngày 10/10/2013 của Phòng GD&ĐT Quế Sơn về Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của ngành GD&ĐT Quế Sơn năm học 2013-2014;

Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014 và triển khai công tác pháp chế trong nhà trường năm học 2013-2014 trường THCS Đông Phú xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, của nhà trường về tầm quan trọng của công tác pháp chế trong tổ chức hoạt động của trường học, nắm được nhiệm vụ của công tác pháp chế mà nhà trường tổ chức thực hiện;

2. Các đoàn thể, tổ chuyên môn nắm được cách thức tổ chức, triển khai, kiểm tra, đánh giá công tác pháp chế hàng năm của Đoàn thể, của tổ chuyên môn, nhằm đưa công tácpháp chế hoạt động ổn định, có chiều sâu, đạt được hiệu quả, thúc đẩy các hoạt động giáo dục của nhà trường đi vào nề nếp;

3. Tăng cường công tác pháp chế, đảm bảo cho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1.Nâng cao chất lượng công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

2. Bảo đảm quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục theo đúng các quy định của pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của nhà trường;

3.Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất l­ượng công tác pháp chế và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thực hiện pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

4.Thực hiệnmua bổ sung tài liệuphục vụ công tác Phổ biến pháp luật;tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật;

5. Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc ban hành văn bản nhà trường, quản lý văn bản đi, đến đúng quy định.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

- Phân công cán bộ giáo viên theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Cán bộ theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được lựa chọn từ những người có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, có bản lĩnh chính trị;

- Cử cán bộ phụ trách công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Phòng GD&ĐT và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2. Hoạt động pháp chế

2.1.Về công tác xây dựng pháp luật

- Nghiên cứu các văn bản qui phạm pháp luật để triển khai tuyên truyền trong nhà trường;

- Tham gia trực tiếp soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật khi được phân công của lãnh đạo cơ quan;

-Thực hiện tổ chức triển khai cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác do các cơ quan Nhà nước đề nghị hoặc yêu cầu; việc tổ chức lấy ý kiến phải triển khai nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời theo đúng thời gian, đối tượng quy định.

2.2. Về công tác kiểm tra, xử lý,rà soát, hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp luật

+ Cán bộ được phân công theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật làm tốt công việc sau:

- Lập sổ theo dõi vàhệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục của nhà trường(Quản lý công văn đi- đến);

- Đưa các văn bản liên quan đến pháp luật, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường;

- Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình triển khai thực hiện áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật tại trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn, CBGV thấy có những điểm bất hợp lý, mâu thuẫn, không phù hợp với tình hình thực tế cần có ý kiến phản hồi với nhà trường và Hiệu trưởng có ý kiến đóng góp với các cơ quan ra văn bản đó để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

2.3.Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013” theo Công văn số 1437/SGDĐT-CTHSSV-PC ngày 07/11/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Nam; Công văn số 816/UBND-PC ngày 31/10/2013 của UBND huyện Quế Sơn.

- Lập kế hoạch về công tác pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; thực hiện Ngày pháp luật theo chủ đề lựa chọn phù hợp nhiệm vụ,

kế hoạch của nhà trường;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chế độ chính sách mà chính người học, người làm công tác quản lý, giảng dạy là đối tượng được điều chỉnh trực tiếp;

- Nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục công dân theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội… Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen ứng xử có văn hóatheo pháp luật của học sinh;

- Xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Khai thác và sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật của trường.

2.4.Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

Thực hiện nghiêm túc việc ban hành văn bản theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Quản lý văn bản đi, đến và lập sổ đăng ký văn bản đi, văn bản đến theo mẫu quy định tại Văn bản số 139/VTLTNN-TTTH ngày 14/3/2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.

- Thực hiện công tác giám sát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở trường theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

- Báo cáo kết quả tình hình thực hiện pháp luật và tuyên truyền việc thực hiện pháp luật gửi Phòng GD&ĐT.

2.5. Về công tác thi đua, khen thưởng

Nhà trường có quy chế khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến GD pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban giám hiệu:

+ Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo công tác pháp chế của nhà trường .

+Xây dựng kế hoạch thực hiện, kiểm tra việc tham gia thực hiện công tác pháp chế.Hàng tháng kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện công tác pháp chế của CBGV, NV.

+Căn cứ vào kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện công tác pháp chế của trường, giao cho bộ phận kế toán lập dự toán cho các hoạt động từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đã giao cho nhà trường. Kinh phí chi cho công tác tuyên truyền, PBGDPL thực hiện theo Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP, ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn.

2.Các đoàn thể: Công đoàn, Đội TN, tổ chuyên môn:

-Triển khai kịp thời kế hoạch thực hiện tuyên truyền pháp luật tới các thành viên của đoàn thể mình, thường xuyên tham gia thực tích cực các hoạt động giáo dục của nhà trường, có trách nhiệm tham gia học tập và tham gia công tác truyên truyền phổ biến pháp luật cùng ban công tác của nhà trường.

-Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục của nhà trường, các tổ chuyên môn, các đoàn thể nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa thông qua các hình thức như: tuyên truyền miệng, phát hành tài liệu, xây dựng tủ sách pháp luật, thi tìm hiểu, tư vấn pháp luật, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các đợt sinh hoạt chính trị, ngoại khóa.Tuyên truyền,phổ biến thông qua buổi sinh hoạt tổ.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tới BGH về thực hiện nhiệm vụ pháp chế của tổ, đoàn thể.

Cuối học kỳ I, cuối năm học Ban chỉ đạo CTPC nhà trường nộp báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực công tác pháp chế của nhà trường về Thanh tra Phòng GD&ĐT bằng công văn và thư điện tử, theo đúng lịch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của nhà trường năm học 2013-2014, yêu cầu các Đoàn thể, tổ chuyên môn,CBGVNV nhà trường nghiêm túc thực hiện, trong quá thực hiện có gì vướng mắc,báo cáo BGH nhà trường để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT(B/c)

- Trang web của trường;

- Lưu: VT.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đoàn Công Anh

 

 

 
 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 - 2014

 

PHÒNG GD & ĐT QUẾ SƠN                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ                                                Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

Số:         /KH                                                                                       Đông Phú, ngày 23 tháng 9 năm 2013

   

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2013 -2014

 

          - Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGD&ĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐTvề nhiệm vụ trọng tâm củagiáo dục phổ thông,... năm học 2013-2014

          - Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ- UBND ngày 23/7/2013 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam.

          - Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ  năm học 2013-2014 của PGD&ĐT Quế Sơn và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2013-2014.

          Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương thị trấn Đông Phú, phát huy những thành tích đạt được trong năm học 2012-2013. Năm học  2013- 2014 trường THCS Đông Phú  thực hiện kế hoạch nhiệm vụ  sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

          Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014 tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với việc tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động"Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả;gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh;

          Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo công tác thanh tra định kỳ, thanh tra đột xuất, kiểm tra các hoạt động và các đối tượng trong nhà trường; tiếp tục tổ chức thực hiện việcđổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dụctoàn diện;

          Củng cố, duy trì và phát huy các tiêu chí tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục huy động nguồn lực tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, cải tạo cảnh quan sư phạm,  phấn đấu đượckiểm tra công nhận trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3

          II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

2.1. Phát triển và duy trì số lượng:

          Thực hiện tốt công tác tuyển sinh và hồ sơ tuyển sinh; thu nhận 100% học sinh tốt nghiệp Tiểu học vào lớp 6.

Phối hợp với PHHS và các đoàn thể địa phương vận động học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường, phấn đấu duy trì số lượng đạt 99,2%.

2.2. Xây dựng đội ngũ CB-GV-NV:.

          - Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu tham gia các hoạt động chính trị, xã hội; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. Tận tuỵ với nghề, tích cực cải tiến, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục; gương mẫu chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành và nhà trường; tự giác tham gia đấu tranh với những hành vi tiêu cực.

         - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Động viên các nhà giáo tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học và tự giác chấp hành tốt quy định về đạo đức nhà giáo ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/04/2008.

          - Phát huy  vai trò của tổ trưởng trong việc quản lý, chỉ đạo, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết,... việc thực hiện kế hoạch, quy chế chuyên môn của tổ và cá nhân.Đẩy mạnh phong trào thao giảng, thăm lớp dự giờ, sinh hoạt chuyên môn liên trường, liên cụm...để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

          - Tạo điều kiện thuận lợi cho  CB-GV-NV  học đại học, tập huấn tin học để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao tay nghề. Tạo nguồn để kết nạp những nhà giáo đạt yêu cầu về chính trị, đạo đức, về uy tín và hiệu quả công tác tốt được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

2.3. Dạy học các bộ môn văn hoá:

          2.3.1. Thực hiện kế hoạch điều chỉnh do Bộ GD&ĐT ban hành.Tiếp tục thực hiện kếhoạch giáo dục với thời gian 37 tuần thực học được phân bố: học kỳ1 có 19 tuần và học kỳ2 có 18 tuần thực học trên cơsởgiữnguyên tổng sốtiết học của mỗi môn học, điều chỉnh thời lượng và tích hợp một sốhoạt động giáo dục.

2.3.2. Thực hiên đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá  theo hướng giảm tải, phù hợp với mục tiêu giáo dục. Đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh.

-  Tiếp tục tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử, dự giờ thăm lớp, tiếp tục phát động phong trào tự học, tự rèn luyện kĩ năng sư phạm, kĩ năng ứng xử sư phạm của giáo viên.

- Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khai thác tối đa hiệu quả các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn; coi trọng thực hành, thí nghiệm, liên hệ thực tiễn trong giảng dạy. Đẩy mạnh việc soạn giảng trình chiếu PowerPoint và bảng điện thông minh, trong học kỳ  mỗi giáo viên  ít nhất 10 bài giảng trình chiếu PowerPoint và 01 bài giảng bảng điện thông minh có chất lượng.

2.3.3. Nâng cao chất lượng giáo dục:

           - Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn theo hướng sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn tổ để chia sẻ các kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Tổ trưởng chuyên môn trường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn theo Công văn số 166/SGD-GDTrH của  Sở GD&ĐT, tăng cường quản lý chuyên môn qua hoạt động nghiên cứu bài học.

          - Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường; thanh tra định kỳ, thanh tra đột xuất việc thực hiện qui chế chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng soạn giảng của giáo viên.

          - Đẩy mạnh phong trào bồi dưỡng đối tượng HS giỏi, HS có năng khiếu, tuyển chọn đội tuyển dự thi cấp huyện, cấp tỉnh đạt thành tích cao; giữ vững là thành tích dẫn đầu toàn huyện  về học sinh giỏi đạt giải các cấp.

          - Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm với giáo viên mới chuyển đến; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; tăng cường tổ chức hội thảo từ cấp trường, cụm trường.

           -Thực hiện nghiêm túc Thông tư 17 của Bộ GD&ĐT ban hành có hiệu vào ngày 01/7/2012 về việc quản lý dạy thêm, học thêm; tổ chức dạy thêm trong nhà trường theo đúng qui định của Thông tư 17 để nâng cao thực chất chất lượng đại trà và mũi nhọn; giảm thấp nhất tỷ lệ học sinh yếu, kém nhằm khắc phục cơ bản việc học sinh ngồi nhầm lớp.

           - Tiếp tục thực hiện công văn số 10188/BGD&ĐT, ngày 24/9/2007 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật cấp trung học; hỗ trợ học sinh và giáo viên trong dạy học hòa nhập, tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh khuyết tật được tham gia học hòa nhập; việc đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật cần được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, không xếp các em vào diện học lực yếu kém, ngồi nhầm lớp.

2.4. Giáo dục hạnh kiểm, phòng chống đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng, củng cố vững chắc nền nếp trật tự kỷ cương trường học:

           - Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật;  tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; giáo dục phòng chống tội phạm; giáo dục phòng chống ma túy trong trường học; triển khai tài liệu tuyên truyền giáo dục, phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến đối với học sinh;

           - Tiếp tục thực hiện phương châm “Toàn HĐSP thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh”. Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh; tuyệt đối không để học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội hoặc vi phạm nội quy đến mức phải mở hội đồng kỷ luật xét xử.

          - Tăng cường kiểm tra học sinh thực hiện nội quy, xử lý  kịp thời học sinh vi phạm, đánh giá cho điểm thi đua, đây là căn cứ để xếp loại hạnh kiểm cho học sinh từng lớp sau một đợt thi đua, một học kỳ, một năm học. Xếp loại hạnh kiểm học sinh theo đúng qui trình và qui định của Bộ GD&ĐT

.            - Tiếp tục tăng cường giáo dục an toàn giao thông, chống đuối nước, vệ sinh thân thể, vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp có hiệu quả các tổ chức trong và ngoài nhà trường nhằm tiếp tục giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên, coi trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khi tổ chức thực hiện các tiết sinh hoạt tập thể.

2.5. Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và công tác KĐCLGD:

.        - Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục.

             - Căn cứ vào Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, nhà trường hoàn thiện hồ sơ minh chứng, thành lập Hội đồng tiến hành tự đánh giá về KĐCLGD, đề nghị Sở GD&ĐT về đánh giá công nhận đạt KĐCLGD mức độ 3

           - Tổ chức thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục theo tinh thần Công văn 6890/BGDĐT-KHTC của Bộ GD&ĐT ngày 18/10/2010 về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp cho các cơ sở giáo dục và đào tạo;  

          2.6. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:

         -  Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, phát huy vai trò tích cực, tinh thần tự giác, hứng thú học tập cho học sinh; giáo dục thái độ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong trường học, uốn nắn kịp thời thái độ, hành vi thiếu văn hóa, ngăn ngừa bạo lực học đường; tăng cường giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông và phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

        - Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm, bồi dưỡng kỹ năng ứng xử, tận tình trong giáo dục giúp đỡ học sinh yếu kém của mỗi thầy cô giáo để phấn đấu đạt trường học thân thiện.

 2.7. Hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đội TNTP

           -Triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn về việc tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) và công tác học sinh năm học 2013-2014 cấp THCS

          -  Triển khai thực hiện chương trình liên tịch Công tác Đội, phong trào thiếu nhi, hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2013-2014của PGD-ĐT và huyện Đoàn  

- Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nhằm thực hiện có hiệu quả về giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và ma tuý, quyền trẻ em và nâng cao nhận thức về giáo dục môi trường, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên…

          Tuyển chọn, có kế hoạch luyện tập ngay từ đầu năm cho đội tuyển điền kinh; các đội tuyển bóng chuyền, bóng đá để nâng cao hơn nữa thành tích thi đấu của học sinh tại các HKPĐ huyện, tỉnh.

          Đẩy  mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, TTVH  nhằm củng cố vững chắc và nâng cao hơn thành tích của nhà trường. Tổ chức Hội khỏe phù đổng nhằm tuyển chon học sinh có thể lực, tố chất tốt  vào đội tuyển, xây dựng kế hoạch luyện tập, bồi dưỡng các em ngay từ đầu năm học để các em dự thi  điền kinh cấp huyện, tỉnh đạt thành tích cao.

2.8. Những nhiệm vụ giáo dục khác:

          * Công tác PCTHCS:  

          - Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDTHCS, hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định  và tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học.

          - Hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập năm 2013 và tham mưu UBND huyện kiểm tra công nhận đơn vị thị trấn Đông Phú đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS thời điểm thảng 10 năm 2013.

          * Công tác thư viện, thiết bị:

          -Tập trung kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư đầu sách báo tạp chí, tăng cường hiệu quả phòng đọc, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng thư viện điện tử.

          -Nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của cán bộ phụ trách; đẩy mạnh mọi hoạt động để thư viện, thiết bị phục vụ tốt nhất cho phong trào dạy học, thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách đạt yêu cầu trường chuẩn quốc gia.   

           * Quản lý tài sản, tài chính:

          -Thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý tài sản, tài chính đúng theo sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo có liên quan. Phát huy đến mức cao nhất mọi công dụng của cơ sở vật chất. Sử dụng tiết kiệm, đảm bảo nguyên tắc tài chính và đạt hiệu quả cao nhất các nguồn vốn có được của đơn vị.

            -Tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 về Quy  chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục, theo đó thực hiện tốt 3 công khai, 4 kiểm tra tại các trường học để người học và xã hội giám sát, đánh giá

            - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và các hoạt động liên quan như xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường CSVC, thiết bị dạy học theo tinh thần Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

* Công tác thi đua:

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học, thanh kiểm tra định kỳ, đột xuất; đánh giá khách quan, toàn diện chất lượng hoạt động sư phạm của giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, đôn đốc việc tuân thủ qui chế chuyên môn.

-Triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá cán bộ quản lý các trường học theo Chuẩn hiệu trưởng; đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS của Bộ GD&ĐT ban hành.

- Tăng cường kiểm tra CB-GV-NV thực hiện các nhiệm vụ giáo dục để đánh giá, cho điểm thi đua chính xác thông qua các đợt thi đua trong năm học.

- Áp dụng công thức V =   để tính điểm thi đua cho từng thành viên HĐSP; hạn chế sai sót trong thi đua.                                           

3. NHỮNG CHỈ TIÊU LỚN:

- Duy trì sỹ số:                                                      99,2%

- HS xếp loại hạnh kiểm từ TB trở lên:          98%

- HS xếp loại hạnh kiểm tốt:                                   70%; khá: 20%                      

- HS giỏi               :                                               24%

- HS tiên tiến:                                                         30 %

- HS xếp loại học lực yếu, kém không quá              10%

- HS lên lớp           sau khi thi lại                                       96%

- HS được xét công nhận TN THCS:                     95%

- Lao động tiên tiến                                                38

- CSTĐ cấp cơ sở:                                                          10

- CSTĐ cấp tỉnh:                                                   01

- SKKN xếp loại A cấp trường                                25

- Giáo viên giỏi cấp trường                                     35

- Thư viện tiên tiến.                                    

- Liên Đội xuất sắc.                                                                            

- Trường tiên tiến xuất sắc.                                    

4. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỚI CẤP TRÊN:

Để tạo điều kiện cho nhà  trường tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2013-2014 trường THCS Đông Phú đề nghị các cấp quan tâm lãnh chỉ đạo, đầu tư  xây dựng CSVC, cụ thể:

4.1. Đối với địa phương:

          - Tổ chức Hội nghị Hội đồng giáo dục; đẩy mạnh hoạt động các hội, đoàn thể  hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục

- Mở rộng khuôn viên trường cấp bổ sung diện tích để làm sân tập thể dục cho học sinh luyện tập đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

4.2. Đối với UBND huyện, Phòng GD&ĐT:

- Đầu tư hỗ trợ kinh phí để nhà trường tu sửa khu học tập, cải tạo nâng cấp phòng bộ môn đạt chuẩn theo quy định

4.3. Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh:

          - Hoạt động theo đúng Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT ngày 22/11/2011

          - Huy động PHHS phối hợp với nhà trường để giáo dục học sinh đạt hiệu quả tốt.

          - Huy động PHHS tham gia xây dựng CSVC để cùng với nhà trường từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

* Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương; sự đầu tư về nhân lực vật lực của PGD&ĐT; sự phổi hợp tạo điều kiện thuận lợi của Ban đại diện cha mẹ học sinh; sự cống hiến nhiệt tình trong công tác của từng thành viên HĐSP và sự nổ lực học tập của các em học sinh, trường THCS Đông Phú sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm học đề ra.

Nơi gởi:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

-VP UBND TT Đông Phú (để báo cáo);

-CT công đoàn (để phối hợp thực hiện);

-Phó Hiệu trưởng;

-Tổ trưởng CM;

 -TPT đội.                      (để thực hiện).

 -Lưu VP                                                                                                Đoàn Công Anh

 
 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013-2015

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ

NHIỆM KỲ 2013-2015

 

Vào ngày 13 tháng 8 năm 2013 Công đoàn trường THCS Đông Phú tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2015. Đại hội vinh dự đón tiếp đ/c Văn Lạc – PCT Công đoàn GD Quế Sơn, đ/c Đoàn Công Anh – Bí thư chi bộ, Hiệu trường nhà trường, các đ/c đại biểu BCH Công đoàn MG, TH trên địa bàn thị trấn và 52 đoàn viên công đoàn trường.

Đại hội đã thông qua Bảng tổng kết đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2010-2013 và biểu quyết thống nhất Nghị quyết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2015.

Đại hội bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2015 gồm 5 đ/c

Ngày 16 tháng 8 năm 2013 BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2013 -2015 đã

tiền hành họp và bầu ra các chức danh sau:

 • Lê Thị Minh Thành – Chủ tịch
 • Lê Thị Tý – P. Chủ tịch – Chủ nhiệm UBKT- Phụ trách TDTT
 • Đinh Thị Xuân Thời – Tổ trưởng nữ công – Phụ trách VN, thăm hỏi
 • Trần Thị Lân – Kế toán – Văn thư
 • Nguyễn Thị Hồng Thuận – Thủ quỹ - Thư ký - Phụ trách đời sống
 • alt

 

 
 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2011-2013

ĐẢNG UỶ TT ĐÔNG PHÚ                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS ĐÔNG PHÚ

Đông Phú, ngày 20 tháng 7  năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Chi bộ trường THCS Đông Phú- nhiệm kỳ: 2011-2013

Đại hội Chi bộ trường THCS Đông Phú nhiệm kỳ 2011-2013 đã diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2011. Tại hội trường trường THCS Đông Phú

Đại hội có mặt 15 đảng viên trên tổng số 17đảng viên được triệu tập. Đại hội đã thảo luận và đi đến thống quyết nghị như sau:

I- Đại hội thống nhất thông qua báo cáo chính trị do Đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội với những nội dung chính như sau:

1- Đánh giá khái quát tình hình nhiệm kỳ 2008-2011:

Chi bộ lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể  thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và quy chế chuyên môn của ngành GD.

Chi bộ lãnh đạo xây dựng chính quyền, công đoàn, liên đội thành những tổ chức thực sự vững mạnh đủ khả năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo pháp luật và  điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của CB đảng viên, quần chúng; đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Trường THCS Đông Phú 3 năm liền  trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng bằng khen

- Công đoàn vững mạnh được đề nghị Liên đoàn lao động VN tặng bằng khen.

- Liên đội xuất sắc dẫn đầu toàn huyện.

2- Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2013:

2.1- Phương hướng chung:

-Tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng, ngành GD&ĐT; nghị quyết đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VIII và các Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ về giáo dục.

- Chi bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc.

- Phấn đấu hoàn thiên các tiêu chí, tiêu chuẩn để được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia vào năm 2012

- Hoàn thiện hố sơ tự đánh giá để UBND tỉnh đánh giá công nhận trường đạt chuẩn KĐCLGD mức độ 3

2.2- Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu;

*  Xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh:

-Tiếp tục thực hiện cuộc vận đông xây dựng chỉnh đốn Đảng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ  ngang tầm nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn mới.

- Chú trọng công tác phát triển đảng viên. Phấn đấu phát triển 03 đảng viên mới.

-Tăng cường công tác kiểm tra để mọi cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa ý thức tổ chức kỷ luật, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, đẩy lùi suy thoái trong nội bộ Đảng; phòng chống các tệ nạn tham nhũng, lãng phí trong CB, đảng viên

-Phấn đấu trong nhiệm kỳ XI có  100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ một đến ba đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.

*Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Thi đua “Dạy tốt, học tốt”

-Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo.

-Chi bộ lãnh đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học và qui chế chuyên môn của các cấp quản lý giáo dục; chú trọng công tác giáo dục hạnh kiểm học sinh.

-  Đẩy mạnh phong trào bồi dưỡng HS giỏi, giữ vững  là  đơn vị dẫn đầu về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc

* Xây dựng chính quyền và các đoàn thể.

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ cường, kỷ luật trong quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng và thường xuyên thực hiện chức năng kiểm tra giám sát.

- Tăng cường  sự lãnh đạo chi bộ để chính quyền, công đoàn, đội TNTP Hồ Chí Minh thể hiện rõ vai trò, chức năng,… hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình.

- Phấn đấu giữ vững chính quyền, công đoàn, liên đội vững mạnh xuất sắc dẫn đầu toàn huyện.

* Xây dựng trường chuẩn quốc gia và đạt chuẩn KĐCLGD

- Củng cố duy trì và phát huy các tiêu chí tiêu chuẩn đạt được ở chuẩn quốc gia giai đoạn I để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhà trường

- Tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương nhằm hoàn thiện việc xây dựng tường rào phía đông, mở rộng khuôn viên trường làm sân chơi bãi tập để nhà trường được UBND tỉnh công nhận lại đạt chuẩn quốc gia vào năm 2012

- Hoàn thiện hố sơ tự đánh giá KĐCLGD, làm thủ tục để UBND tỉnh về đánh giá công nhận trường đạt mức độ 3  KĐCLGD

2.3- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Phát huy tinh thần của từng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh thực sự nâng cao hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên vững mạnh một cách toàn diện về tư tưởng, chính trị, lập trường quan điểm; về trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ; về ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm.

Tích cực tham mưu để Đảng uỷ, chính quyền địa phương  ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả cao những chủ trương, nghị quyết chuyên đề về giáo dục

Đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; công tác kiểm tra; đẩy mạnh công tác thi đua, phát huy dân chủ, đẩy mạnh tự phê và phê bình.

Lãnh đạo để chính quyền, công đoàn, liên đội hoạt động hiệu quả nhằm đẩy nhanh sự phát triển của nhà trường

Tranh thủ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương; sự quản lý, điều hành có hiệu quả của cấp quản lý giáo dục; sự ủng hộ của các lực lượng xã hội, nhất là sự nhiệt tình ủng hộ của toàn thể cha mẹ học sinh nhà trường.

II- Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình bày Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2011-2013.

III- Đại hội đã bầu ra chi ủy chi bộ gồm 5 đồng chí.

 1. Đ/c Đoàn Công Anh                      Bí thư
 2. Đ/c Trần Thị Hoàng Liên               Phó bí thư
 3. Đ/c Lê Văn Thêm
 4. Đ/c Phan Thị Nguyệt
 5. Đ/c Lương Thị Thanh Thúy

IV- Tổ chức thực hiện:

Giao cho chi ủy hoặc Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2011-2013 khóa mới lãnh đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ THCS Đông Phú lần thứ XI  nhiệm kỳ 2011-2013.

Nghị quyết này được Đại hội chi bộ THCS Đông Phú lần thứ XI nhiệm kỳ 2011-2013 thông qua lúc 10 giờ  ngày 20 tháng 7 năm 2011 có 100% đảng viên chính thức tán thành.

 
 

Các bài viết khác...

Thông báo - Giấy mời

Thư viện hình ảnh

Ý kiến phụ huynh

Phụ huynh quan tâm đến việc nhắn tin SMS tình hình học tập của học sinh?
 

Liên kết

Like Facebook